Đưa tay vuốt ngực tình nhơn,
Khoan khoan tự vẫn để tôi khuyên đôi lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001