Đưa ta lên ví đôi lời,
Sáo đôi với nhị, nhị đôi với đàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001