Đưa ta lên ví đôi lời,
Kẻo rồi én bắc xa rời nhạn đông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001