Đưa lên ta ví cho đồng,
Rồi ra ai vợ, ai chồng mặc ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001