Đưa em về tới ngoài sân,
Phụ mẫu có hỏi nói song thân đưa về.
Từ khi đưa bạn ra về,
Một năm mười hai tháng không hề vãng lai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001