Đưa em cho tới rạch Chanh,
Muỗi mòng cắn lắm cậy anh đưa về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001