Đưa em cho tới bến đò,
Em còn nhỏ dại học trò dỗ em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001