Đưa anh ra tới làng Hồ,
Em mua trái mít, em vồ trái thơm.
Anh về em nỏ dám đưa,
Hai hàng châu lệ như mưa tháng mười.
Biết bao chừ cho đặng thảnh thơi,
Tay tiêm thuốc cống, miệng mời lang quân.


Khảo dị:
Đưa em cho tới Đông Hồ,
Anh mua trái mít, em bồ trái thơm.
Đưa em cho tới Đông Hồ,
Anh mua trái mít, anh bồ trái thơm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001