Đưa anh hai chữ ra vời,
Lấy gió trăng làm bạn, lấy nước trời làm khuây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001