Được như lời nói em ơi,
Anh về giết lợn, đồ xôi, mổ gà.
Rượu vò trăm bảy mươi ba,
Cau non đếm quả, trầu già đếm trăm.
Cưới em đôi hoãn, đôi trằm,
Mười chín thước lụa, mười lăm quan tiền.
Bạc thời chín nén cho nguyên,
Vàng thời vàng khối kết nguyền cho cao.


Khảo dị:
Được như lời nói em ơi,
Anh về giết lợn, đồ xôi, mổ gà.
Rượu vò trăm bảy mươi ba,
Cau non đếm quả, trầu già đếm trăm.
Cưới em đôi hoãn, đôi trằm,
Mười chín thước lụa, mười lăm quan tiền.
Bạc thời chín nén cho nguyên,
Vàng thời mười lá nhân duyên mới thành.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001