Được như lời nói anh thoả tấm lòng,
Kim thoa với lại khăn hồng trao tay.
Được như lời nói hôm nay,
Kim thoa với lại tờ mây trao liền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001