Được như lời nói anh mừng,
Được như lời nói xin đừng nghe ai.
Được như lời nói không sai,
Tháng giêng đốn gỗ, tháng hai làm nhà.
Tháng ba ăn cưới đôi ta,
Đẹp duyên đẹp số, mẹ cha vui lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001