Được mùa lúa, úa mùa cau
Được mùa cau, đau mùa lúa


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)