Được mùa chớ phụ môn khoai,
Đến năm Thân, Dậu không ai bạn cùng.


Khảo dị:
Được mùa chớ phụ môn khoai,
Để năm Thân, Dậu lấy ai bạn cùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001