Được mùa chê gạo vô hơi,
Mất mùa ăn cám trời ơi, hỡi trời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)