Được mùa cơm những tám xoan,
Đến khi cơ hàn, gié cũng như chiêm.


Khảo dị:
Được mùa kén những tám xoan,
Đến khi cơ hàn, gié cũng như chiêm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001