Được chữ tình mà quên chữ hiếu,
Được chữ hiếu mà quên liệu chữ tình.
Ngọn ngành hai buổi còn xanh,
Anh muốn theo con đường tùng bá nhưng sợ còn ngành mẫu đơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001