Được bạn thì lại bỏ bè,
Được con trâu chậm, lại chê me không cày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001