Đường xa tôi mới tới đây,
Xem chăng chưa tỏ, nhìn mây chưa tường.
Có câu: kiến hữu tắc nhường,
Tới đây phải kính, phải nhường các huynh.
Dời chân ra chốn lê đình,
Để xem người bạn cựu có nhớ mình hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001