Đường xa nhân ngãi nào xa,
Đi đâu anh cũng ghé nhà,
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.


Khảo dị:
Nhà anh cách đây, nhà em cách đó,
Cách đây, cách đó, cách chẳng bao xa
.
Đi đâu chẳng ghé lại nhà,
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975