Đường xa mượn ngựa mà đi,
Có tình có nghĩa luận chi xa đàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001