Đường xa hộp bạc khay vàng,
Nên hư thiếp ở trong làng mần thuê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001