Đường xa đi gấp lại gần,
Mẹ đi lấy vợ Thanh Thần cho tôi.


Khảo dị:
Đường xa khéo rút lại gần,
Mẹ ơi lấy vợ Thanh Thần cho tôi.
Đường xa đi tắt lại gần,
Mẹ ơi lấy vợ Thanh Thần cho con.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)