Đường về xứ Lạng mù xa,
Ai về Hà Nội với ta cho gần.
Ví dù mệt mỏi đau chân,
Thì ta mua dép chín lần cho đi.


Khảo dị:
Đường về xứ Lạng mù xa,
về Hà Nội với ta cho gần.
Ví dù mệt mỏi đau chân,
Thì ta mua dép cho lần cho đi.
Đường về xứ Lạng mù xa,
về Hà Nội với ta thì về.
Đường thuỷ thì tiện thuyền bè,
Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang
.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002