Đường về xứ Bắc còn xa
Có về Kẻ Sỏi với ta thì về
Kẻ Sỏi là đất thú quê
Chung quanh thì luỹ, tứ vi thì đồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001