Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Nghệ thì vô...


Khảo dị:
Đường vô xứ Nghệ rành rành,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Nghệ thì vô...
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng.
Đường vô xứ Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Huế thì vô...
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]