Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Nghệ thì vô...


Khảo dị:
Đường vô xứ Nghệ rành rành,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Nghệ thì vô...
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng.
Đường vô xứ Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Huế thì vô...
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002