Đường trường nước chảy như reo,
Thương em chẳng ngại mái chèo ngược xuôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001