Đường trường cát nóng truông xa,
Ngãi chưa thành ngãi, công đà trượng công.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001