Đường ra Kẻ Chợ quanh quanh,
Đường về Kẻ Gối như tranh vẽ đồ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002