Đường rồng khéo đắp vững vàng,
Để anh đi lại với nàng cho quen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001