Đường quan đá đổ đá lát,
Cầu xây trong cát ngoài vôi.
Nào khi anh đứng em ngồi,
Đất mòn cỏ dẽ, mồ hôi đang còn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001