Đường này em vẫn đi qua,
Sao anh bứt nhị hái hoa cho đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001