Đường này anh vẫn đi qua,
Đôi bên đường cái là hoa em trồng.
Hoa thơm ngát, hoa lại thơm lừng,
Anh đã có vợ, anh đừng hái hoa.
Nữa mà tan cửa nát nhà,
Đánh con đánh vợ vì hoa em trồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001