Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
Cảnh mô đẹp bằng cảnh núi Ngự, sông Hương
Ví dầu lòng thầy mẹ không thương
Tấm thân anh đây như cây khô chết đứng giữa chặng đường đợi em


Khảo dị:
Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ
Cảnh mô đẹp bằng cảnh núi Ngự, sông Hương
Ví dầu lòng thầy mẹ không thương
Tấm thân anh đây như cây khô chết đứng giữa chặng đường đời em
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001