Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ,
Cảnh mô đẹp bằng cảnh núi Ngự, sông Hương.
Ví dầu lòng thầy mẹ không thương,
Tấm thân anh đây như cây khô chết đứng giữa chặng đường đợi em.


Khảo dị:
Đường mô vui bằng đường Thượng Tứ,
Cảnh mô đẹp bằng cảnh núi Ngự, sông Hương.
Ví dầu lòng thầy mẹ không thương,
Tấm thân anh đây như cây khô chết đứng giữa chặng đường đời em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001