Đường lên Mường Lễ bao xa
Trăm bảy mươi thác, trăm ba mươi ghềnh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001