Đường không đi sao biết,
Chuông không đánh sao kêu.
Nghe lời anh nói bao nhiêu,
Khiến lòng thắc thẻo trăm chiều xót đau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001