Đường kẻ Khoai vừa thanh vừa mát,
Sông kẻ Khoai san sát thuyền bè.
Lấy chồng Vận, Lãng làm chi?
Dặm trường thân gái sớm đi tối về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001