Đường dài ngựa chạy kiêu sa,
Dây cương đứt đoạn đôi ta thảm sầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001