Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.


Khảo dị:
Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001