Đường dài mới biết ngựa hay,
Bây giờ mới rõ con bạn dày trí khôn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001