Đường cũ anh chớ rấp gai,
Để em qua lại làm hai cửa nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001