Đường bạn kim duyên ơi!
Mấy tôi hỏi là đường bạn có mấy kia ơi!
Còn không hay đã đủ đôi cả rồi?
Người như hoa nở mùa xuân
Ước gì em được tới gần giàn hoa
Giàn hoa có bóng giãi kề
Người đã yêu đến chớ nề thấp cao
Người như nước đựng chậu đào
Tôi như nhiễu trắng nhấn vào nên chăng!
Nay tôi tưởng đến người, mai tôi nhớ đôi ba người tình duyên
Đường bạn kim duyên ơi!
Mấy tôi hỏi là đường bạn có mấy kia ơi!
Còn không hay đã đủ đôi hữu tình?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001