Đường đi xa trạm ngái cung,
Quyết dìu cho đặng anh hùng về quê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001