Đường đi trên chợ dưới đò,
Trong đồn ngoài điếm chẳng cho thông hành.
Chẳng cho em bén duyên anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001