Đường đi quanh quất ruột dê,
Chim kêu, vượn hú dựa kề bên non.


Khảo dị:
Đường đi quanh quất ruột dê,
Chim kêu, vượn hót dựa kề bên non.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001