Đường đi những suối cùng khe,
Sao người chả bắc cây tre làm cầu?
Cầu nào đưa rể đón dâu?
Để ta đi lại cùng nhau một nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001