Đường đi những lách cùng lau,
Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con.
- Duyên sao cắc cớ hỡi duyên!
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.


Khảo dị:
Đường đi những lách cùng lau,
Cha mẹ ham giàu ép gả duyên con.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)