Đường đi một ngày có xe tay võng cáng,
Đường đi đôi ba tháng có xe điện tàu bay.
Cớ chi em biết chốn anh rày,
Đường thiên sơn vạn thuỷ, mấy nghìn ngày cũng tìm đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001