Đường đi loanh quanh léo quéo,
Đường đi ngoắt ngoéo chân trâu.
Em có chồng rồi anh chẳng dám nhìn lâu,
Anh nhìn qua một tí để bán sầu mua vui.


Khảo dị:
Đường đi quanh đi quẹo,
Đường đi ngoắt ngoéo vũng trâu.
Em có chồng nên anh chẳng dám nhìn lâu,
Nhìn qua một lát cho đỡ cơn sầu mà thôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001