Đường đi loanh quanh léo quéo
Đường đi ngoắt ngoéo chân trâu
Em có chồng rồi anh chẳng dám nhìn lâu
Anh nhìn qua một tí để bán sầu mua vui


Khảo dị:
Đường đi quanh đi quẹo
Đường đi ngoắt ngoéo vũng trâu
Em có chồng nên anh chẳng dám nhìn lâu
Nhìn qua một lát cho đỡ cơn sầu mà thôi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001