Đường đi lên lận đận lịu địu,
Đường đi xuống liếu diếu ngành dâu.
Đôi ta ăn nói đã lâu,
Vì ai nên chàng xa thiếp cách mấy câu ân tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001